0 0

Informatie over gegevensverwerking online

Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom gaan we bij alle gegevensverwerkingen (bijv. verzameling, verwerking en verzending) te werk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (verder: AVG).

De volgende informatie geeft u een overzicht van welke gegevens op onze websites worden gevraagd, hoe deze gegevens worden gebruikt en verzonden, hoe u informatie van ons kunt krijgen en welke beveiligingsmaatregelen we nemen om uw gegevens te beschermen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op een gegevensverwerking door:

Verwerkingsverantwoordelijke: OPITEC-Handel-GmbH, Hohlweg 1, 97232 Giebelstadt-Sulzdorf, telefoon: 03 2343613, fax: 03 2343018, e-mail: info@opitec.de.

In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft OPITEC een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt hem bereiken op het bovenstaande postadres van Opitec Handel GmbH of op het e-mailadres datenschutzbeauftragter@opitec.com.

Voor vragen over gegevensbescherming en de vaststelling van de rechten van betrokkenen (zie hieronder) kunt u terecht bij onze bovengenoemde functionaris voor gegevensbescherming.

2. Welke gegevens zijn nodig voor het gebruik van onze websites? Welke gegevens worden verzameld en opgeslagen tijdens het gebruik?

Persoonlijke gegevens zijn volgens de AVG alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"), zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankgegevens en IP-adres.

In principe verzamelen en gebruiken we alleen persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is voor een functionerende website en om onze inhoud en diensten correct aan te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig en alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzonderlijk geval komt voor wanneer het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Gebruiksgegevens

Bij het gebruik van onze websites worden de zogenaamde gebruiksgegevens geregistreerd, waarvan de opslag uitsluitend dient voor interne systeem- en statistische doeleinden. Deze gegevens zijn:

 • Informatie over het huidige paginatype (Paginatype);
 • Padinformatie voor de huidige categorie (CategoryPath);
 • Informatie over de titel van huidige categorie (CategoryTitle);
 • Informatie over categorisatie (Category_Sort);
 • Informatie over URL-foutcodes (URL-Error_type);
 • Informatie over taalinstellingen (Taal);
 • Informatie over het aantal artikelen in het winkelmandje (Basket_Quantity)
 • Huidige winkelwageninformatie (current_basket);
 • Opslag van het IP-adres tijdens inloggen, afrekenen en bestellen; zonder attributie en zonder verbinding met klantgegevens, echter wel met opslag van datum en tijd.

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. De opslag van bovengenoemde gegevens vindt niet plaats samen met andere persoonlijke gegevens.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie bewaard blijven.

De opslag in logbestanden wordt uitgevoerd om de werking van de webpagina’s te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden wordt niet bedoeld in de bovengenoemde context.

Deze doeleinden vormen ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG.

De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensverzameling voor het aanbieden van de website, vindt de verwijdering plaats aan het einde van de betreffende sessie.

Bij gegevensopslag in logbestanden vindt het wissen uiterlijk na één dag plaats. Daarbuiten is verdere opslag mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing aan de desbetreffend klant niet meer mogelijk is.

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website. Er geen mogelijkheid voor bezwaar van de kant van de gebruiker.

Registratie

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren door hun persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden ingevoerd in een invoermasker, naar ons verzonden en uiteindelijk opgeslagen. Er vindt geen overdracht van gegevens aan derden plaats. Tijdens het registratieproces worden de volgende gegevens verwerkt:

Aanhef, voor- en achternaam, geboortedatum, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, land, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord.

Opties:
Bedrijf/school, mobiel telefoonnummer en btw-nummer.

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment van registratie

 • IP-adres van de gebruiker;
 • Datum en tijd van registratie.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens, vanaf het moment dat de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is artikel 6, lid 1, onder a AVG.

Als de registratie dient voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, onder b AVG.

De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, als voor de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

Dit is ook het geval voor gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld met het oog op het uitvoeren van een contract of het uitvoeren van precontractuele maatregelen, als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het sluiten van het contract kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens van de contractpartij op te slaan om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om uw registratie op elk moment te annuleren. Uw opgeslagen gegevens kunnen te allen tijde telefonisch worden gewijzigd of verwijderd.

Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, is de vroegtijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn die de verwijdering hinderen.

Contactformulier

Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen en ons uw vraag te sturen. Via het contactformulier verzamelen we alleen uw e-mailadres, telefoonnummer, onderwerp en mededeling. De vermelding van voornaam, achternaam, bedrijf/school, klantnummer, rekeningnummer en gebruikersnaam zijn optioneel.

Op het moment dat u uw verzoek verzendt en voordat u de gegevensverwerking uitvoert, wordt u geïnformeerd over het gebruik van de gegevens en daarom verwijzen wij naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres dat op onze website is vermeld. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die via de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw verzoek en hiervoor kunnen wij contact met u opnemen via de door u opgegeven contactgegevens. Deze gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden of doorgegeven aan derden.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b AVG.

De verwerking van de persoonsgegevens die in het invoermasker worden vermeld, dienen uitsluitend voor de verwerking van het contactverzoek. Indien het contact per e-mail plaatsvindt, wordt dit laatste beschouwd als een noodzakelijk gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens.

De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De persoonsgegevens die zijn ingevuld in het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, worden verwijderd wanneer het gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak definitief is opgehelderd.

Verdere persoonsgegevens die zijn verzameld op het moment dat het verzoek wordt verzonden (bijv. IP-adres), worden naar maximaal zeven dagen verwijderd.

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door gebruik te maken van de bovenstaande contactgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die tijdens het contact zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

3. Hoe worden mijn gegevens gebruikt en met welk doel worden die aan derden doorgegeven?

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden, uw bestelling in onze online winkel te verwerken en om reclamedrukwerk te verzenden. Wij gebruiken uw gegevens voor een kredietcontrole alleen bij vervroegde uitvoering, zoals bij bestellingen met betaling op factuur.

De overdacht, verkoop of andere overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden vindt alleen plaats als de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, voor factureringsdoeleinden, om de vergoeding te innen of als u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. We zijn ook gemachtigd om persoonlijke gegevens door te geven voor incassodoeleinden en we behouden ons het recht voor om gegevens uit te wisselen met economische beschermingsorganisaties (bijv. Schufa); dit uiteraard alleen als aan de wettelijke eisen hiervoor wordt voldaan.

Betalingsverwerking via Concardis

Voor de verwerking van betalingen in onze onlineshop gebruiken wij het betalingssysteem van de externe betalingsdienstaanbieder Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn (hierna "Concardis"). Als u bijvoorbeeld met creditcard of Ideal wilt betalen, wordt via de technische interface automatisch een verbinding met het online betalingssysteem van Concardis tot stand gebracht. De door u verstrekte betalingsgegevens worden uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking via een versleutelde verbinding naar Concardis verzonden en daar opgeslagen en verwerkt. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats voor het bovengenoemde doel van het verwerken van de betaling voor uw bestelling. Daarom kan ConCardis de betalingsgegevens eventueel doorsturen naar de door u aangegeven kredietinstelling om de betalingstransactie te starten en te autoriseren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder b, AVG.

Concardis bewaart uw gegevens voor de tijd die nodig is om het overeengekomen contract uit te voeren of zolang er een verplichting bestaat op grond van wettelijke bewaarplichten. In gevallen waarin ConCardis verplicht is om uw gegevens te bewaren na de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege boekhoudwetgeving, bewaart Concardis uw gegevens niet langer als noodzakelijk en/of wettelijk verplicht is voor het doel in kwestie.

U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens van Concardis te allen tijde intrekken.

Overdracht in de gevallen voorzien door de wet

Wij wijzen u erop dat wij in individuele gevallen in opdracht van de bevoegde autoriteit bevoegd zijn om informatie over de gegevens te verstrekken, voor zover dit in het kader van strafrechtelijke vervolging nodig is, om gevaar door de politie te voorkomen, om de wettelijke taken van de autoriteiten voor de bescherming van de grondwet, de inlichtingendienst of de militaire contractinlichtingendienst te vervullen of om intellectuele eigendomsrechten te handhaven.

4. Verbinding met Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest en Yumpu

Op onze websites maken we verbinding met de sociale media platforms Facebook, YouTube, Instagram en Pinterest. Dit gebeurt via een overeenkomstige symbool op onze websites, dat is gemarkeerd met het bijbehorende logo van het betreffende sociale mediaplatform en waarachter zich een overeenkomstige link naar onze respectieve social mediapagina staat. Sociale plug-ins (zoals de Facebook "Vind ik leuk"-knop) zijn niet geïntegreerd.

Via onze links naar de sociale mediadiensten worden uw gegevens niet naar deze diensten verzonden. Dit zijn normale hyperlinks waardoor in de regel geen gegevensoverdracht plaatsvindt. Als u op de link klikt, wordt u direct doorgestuurd naar onze pagina op de betreffende sociale mediadienst. Een gegevensoverdracht vindt alleen plaats als u bent aangemeld op uw gebruikersaccount van de betreffende sociale mediadienst. Op deze manier kunt u de inhoud van onze websites direct bekijken of delen, of, in het geval van YouTube, de video’s bekijken op ons YouTube-kanaal, rechtstreeks op het sociale medium die u gebruikt. De respectieve sociale mediadienst kent de inhoud die u op onze websites bekijkt.

De verantwoordelijk van de met ons verbonden sociale mediadiensten ligt uitsluitend bij:

 • Facebook en zijn aanwezigheid op Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS;
 • YouTube en haar aanwezigheid op internet YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, VS;
 • Yumpu en zijn aanwezigheid op i-magazine AG, Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, Zwitserlan
 • Instagram en zijn aanwezigheid op Instagram, LLC, 1601 Willow Rd Menlo Park, CA 94025, VS;
 • Pinterest en zijn aanwezigheid op Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS;

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende social mediadienst, vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van de betreffende dienst. Deze bepalingen zijn online beschikbaar.

Verder vindt u in de bovengenoemde social mediadiensten informatie over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen en uw rechten met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door de respectieve sociale mediadienst.

U bent verantwoordelijk voor de gegevensoverdracht naar de bovengenoemde sociale netwerkdiensten, aangezien u door in te loggen op het respectieve sociale netwerkaccount en de betreffende link te volgen de sociale netwerkdienst activeert en daarmee de gegevensverwerking door de betreffende sociale netwerkdienst initieert.

Op onze websites hebben we ook video's opgenomen die op ons YouTube-kanaal worden geplaatst, vooral bij het weergeven van onze producten in de online winkel. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Youtube"). Voor de integratie gebruiken we de zogenaamde uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Dit betekent dat video's worden geïntegreerd zonder dat cookies worden ingesteld om gebruiksgedrag vast te leggen. Het gebruiksgedrag wordt daarom niet geobserveerd om de videolevering te personaliseren. Er worden echter technisch noodzakelijke cookies geplaatst, zonder welke het niet mogelijk zou zijn om de video's op onze website af te spelen. Via deze cookies worden geen persoonsgegevens verzameld, alleen technische gegevens die nodig zijn voor het ter beschikking stellen van de video's worden verwerkt.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet voor het plaatsen van dergelijke cookies op uw eindapparaat en artikel 6, lid 1, punt f AVG voor elke volgende verwerking die mogelijk vereist is op onze systemen of systemen van onze partners.

5. Welke veiligheidsmaatregelen hebben we genomen om uw gegevens te beschermen?

We hebben verschillende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Onze databases worden beschermd door fysieke, technische en procedurele maatregelen die de toegang tot informatie beperken tot specifiek bevoegde personen in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring. Ons computersysteem wordt beschermd door een firewall om toegang te voorkomen via andere netwerken. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Onze medewerkers worden geïnformeerd over veiligheid en privacy.

Voor het verzamelen en verzenden van gegevens via onze website gebruiken we standaard SSL-coderingstechnologie. Persoonlijke gegevens worden tijdens het bestelproces verzonden via SSL-codering, herkenbaar aan het slotsymbool in de browser en de toevoeging "https://" in de adresbalk.

Het wachtwoord voor toegang tot onze websites mag nooit aan derden worden doorgegeven en moet regelmatig worden gewijzigd. Bovendien moet u voor toegang tot onze websites niet hetzelfde wachtwoord kiezen dat u op andere websites gebruikt met wachtwoord beveiligde toegang (e-mailaccount, internetbankieren, enz.). Wanneer u onze site verlaat, dient u uit te loggen en uw browser te sluiten om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot uw gebruikersaccount.

Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen.

6. Reclame communicatie via e-mail (bijv. e-mailnieuwsbrief)

Voor het verzenden van e-mails naar onze klanten gebruiken wij de nieuwsbriefserviceprovider CleverReach van CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. De onderstaande gegevens worden namens ons door CleverReach verwerkt en voor dit doel opgeslagen op de CleverReach servers in Duitsland en Ierland. CleverReach gebruikt uw gegevens voor het verzenden en evalueren van de nieuwsbrief. De gegevensbeschermingsbepalingen van de dienstverlener zijn beschikbaar op https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/

Bij het registreren voor de nieuwsbrief worden de volgende gegevens verzonden die door u zijn aangegeven in het invoermasker:

 • E-mailadres

Daarnaast worden de volgende gegevens, die tijdens de registratie zijn verzameld, ook doorgegeven aan CleverReach:

 • Aanmelding voor de nieuwsbrief met datum en tijdstip van aanmelding;
 • Taalinstellingen/ geselecteerde taal;
 • Voor welke winkel de registratie is gemaakt (.de, .at, etc.);
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Klantnummer;
 • Toegewezen gebruikersgroep;
 • Bestelgeschiedenis;
 • Bedrijf (indien gespecificeerd).

Op het moment dat u uw verzoek verzendt en voordat de gegevens worden verwerkt, wordt u geïnformeerd over het gebruik van de gegevens en daarom verwijzen we naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

CleverReach gebruikt deze informatie voor de verzending en statistische evaluatie van de nieuwsbrief namens ons. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, beeldbestanden van één pixel die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend, of en op welke links is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversietracking is het ook mogelijk om te analyseren of een eerder gedefinieerde actie is uitgevoerd na het klikken op de nieuwsbrieflink. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend onder de vorm van een pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan verdere persoonlijke gegevens, daarom is een directe persoonlijke referentie uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven te verbeteren en aan te passen aan de belangen van de ontvangers. Meer informatie over de data-analyse door CleverReach-nieuwsbrief is te vinden op de website: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door onze nieuwsbriefserviceprovider na aanmelding voor de nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, onder a AVG, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is noodzakelijk voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens tijdens het registratieproces is nodig om misbruik van de diensten of uw e-mailadres te voorkomen, evenals voor het verzenden nieuwsbrieven en andere aanbiedingen.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Als gevolg van het sluiten van een contract met CleverReach, is deze laatste verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Herroepbaarheid van de verleende toestemmingen:
Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link beschikbaar waarmee de nieuwsbrief kan worden opgezegd. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming die tot het moment van intrekking is gegeven.

Door uw herroepingsrecht uit te oefenen na ontvangst van reclamemails, kunt u ook de verwerking van uw gegevens voor trackingdoeleinden herroepen.

Dit maakt ook een intrekking mogelijk van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld.

7. Cookies worden opgeslagen tijdens het gebruik van onze website. Wat betekent het?

Op onze websites gebruiken we zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens in de vorm van tekstuele informatie die de webserver naar uw browser stuurt. Deze informatie wordt alleen op uw harde schijf opgeslagen. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de server die ze eerder heeft opgeslagen en ontvangen informatie over de inhoud die u bekijkt en over de relatieve duur van het bekijken. Cookies zelf identificeren alleen het IP-adres van uw computer en slaan geen persoonlijke informatie op, zoals bijvoorbeeld uw naam. De gegevens die in de cookies worden opgeslagen, zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres, etc.).

We gebruiken cookies om onze website gemakkelijker en toegankelijker te maken. Sommige elementen van onze website kunnen de identificatie van de gebruikte browser vereisen, zelfs na paginawijziging.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

 • Taalinstellingen;
 • Artikelen in uw winkelwagentje;
 • Verlanglijst;
 • Speciale afmetingen voor sommige artikelen;
 • Alternatief adres voor gebruikers die niet zijn ingelogd;
 • Laatst bezochte pagina;
 • Weergave van de cookiemelding;
 • Login informatie.

Ook gebruiken wij op onze website cookies, die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken. Cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod continu optimaliseren. De verwerking, met name op uw eindapparaat, die gebaseerd is op cookies of andere identificatiegegevens en technisch niet noodzakelijk is voor het functioneren van onze website, gebeurt alleen met uw toestemming. Cookies die niet nodig zijn om onze website te laten functioneren, worden pas geplaatst nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

 • Zoektermen ingevoerd zonder concrete toewijzing aan een gebruiker.

De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen geanonimiseerd. Het is daarom niet meer mogelijk om de gegevens aan de bellende gebruiker toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

U kunt zelf beslissen of u het gebruik van cookies wilt toestaat. Door uw browserinstellingen te wijzigen (meestal te vinden onder "Opties" of "Instellingen" in de browsermenu's), kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, te worden geïnformeerd wanneer een cookie wordt geplaatst of alle cookies te weigeren. Bovendien kunt u aan de hand van de banner, die bij het eerste bezoek aan onze website wordt weergegeven en naar informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijst, beslissen of u het gebruik van cookies wilt toestaan of weigeren.

Door bannerinstellingen te accepteren, stemt u in met de opslag van cookies op uw computer en hun verwerking voor de doeleinden die worden aangegeven in deze informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in punt 1. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond op basis van de toestemming tot aan de intrekking ervan.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet voor het plaatsen van dergelijke cookies op uw eindapparaat en artikel 6 lid 1, punt f AVG voor eventuele latere verwerkingen die nodig kunnen zijn op onze systemen of systemen van onze partners.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies voor analyse- en marketingdoeleinden en vanaf het moment waarop de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is art. 6, lid 1, onder a AVG.

Het doel van technisch cookies is om het gebruik van website voor gebruiker te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website zijn beschikbaar zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is browserherkenning vereist, zelfs na paginawisseling.

De gebruikersgegevens die via technisch cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren we hoe onze website gebruikt wordt en kunnen we daardoor ons aanbod constant optimaliseren.

Deze doeleinden omvatten ook ons legitieme belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, AVG.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Aangezien de cookies die we gebruiken voornamelijk sessiecookies zijn, vervallen ze zodra de browser wordt afgesloten en worden ze dus niet meer opgeslagen. Alleen de gegevens die in de cookiemelding zijn ingevoerd, worden 30 dagen bewaard. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

8. Gebruik van diensten voor marketing- en analysedoeleinden

We gebruiken analyse- en marketingsoftware op onze website. Voor de statistische en analytische evaluatie van specifieke gegevens gebruiken we de volgende analysetools:

 • Google Analytics;
 • Google AdWords Conversion Tracking;
 • Google Tag Manager.

De gegevens die door de respectieve diensten worden verzameld, worden altijd in vorm van een pseudoniem opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor statistische evaluaties. De wettelijke basis voor het gebruik van de hieronder beschreven diensten artikel 6, lid 1, onder f AVG. De door de analysesoftware verzamelde gegevens worden niet gecombineerd en gekoppeld om er gebruiksprofielen van te maken, tenzij u bij de registratie op onze websites toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van uw gegevens voor gepersonaliseerde reclamemaatregelen. In dit geval wordt de wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens door de hieronder beschreven diensten artikel 6, lid 1, zin 1 lid, onder a AVG in combinatie met artikel 7 AVG.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en evalueren van de statistische gegevens, aangezien deze nodig zijn om de aanbiedingen en diensten op onze website toegankelijk te houden voor onze klanten en om ze voortdurend te verbeteren. Hoe u bezwaar kunt maken tegen de evaluatie van uw gegevens, vindt u in de paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring voor de respectieve diensten.

a) Google Analytics

Op onze websites gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd (zie 7.).

De informatie die door de cookies wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website, wordt doorgaans verzonden naar een opgeslagen op een server van Google in de VS. Als IP-anonimisering echter actief is op deze website, wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Op verzoek van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt ook voorkomen dat Google de gegevens detecteert en verwerkt die door de cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor het installeren van de browser-plug-in kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt, met name in de internetbrowsers van mobiele apparaten, door op de volgende link te klikken:

Google Analytics deactiveren (link)

Schakel Google Analytics uit

Hierdoor wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst, waardoor toekomstige verzameling van uw gegevens door Google Analytics bij uw bezoek aan deze website wordt voorkomen.

Houd er rekening mee dat als u cookies verwijdert in uw browserinstellingen, dit ertoe kan leiden dat ook de Google Analytics-opt-out-cookie wordt verwijderd en dat u deze mogelijk opnieuw moet activeren.

Meer gedetailleerde informatie over de werking van Google Analytics en de voor deze dienst relevante gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. We willen u er ook op wijzen dat Google Analytics met de extensie anonymizeIP op onze website wordt gebruikt en dat IP-adressen daarom alleen in verkorte vorm worden verwerkt om persoonlijke referentie uit te sluiten.

b) Google AdWords Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van de Google AdWords Conversion Tracking voor het bijhouden van conversies op onze websites, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Als u op een door Google geplaatste AdWords-advertentie klikt, wordt een zogenaamde conversietracking-cookie op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte duur van 30 dagen en maken persoonlijke identificatie van de gebruiker niet mogelijk.

Met behulp van Conversion Tracking kunnen wij en Google herkennen op welke advertenties u heeft geklikt en het pad volgen dat u naar onze website heeft geleid, mits u onze website heeft bezocht en de geldigheid van de cookie nog niet is verlopen. Voor elke klant wijst Google een individuele cookie toe, zodat we het aantal gebruikers kunnen meten dat door onze cookies wordt bereikt en niet alle klanten van de AdWords-service. Deze cookie wordt gebruikt om zogenaamde conversietracking-statistieken samen te stellen van klanten die onze website bezoeken via AdWords-advertenties.

Om deelname aan Google AdWords Conversion Tracking te weigeren, is het noodzakelijk op de opslag van Google Tracking cookies te deactiveren door middel van de daarvoor bestemde instelling in uw browser. Op deze manier wordt u niet opgenomen in onze statistieken voor het bijhouden van conversies.

Meer informatie over Google AdWords Conversion Tracking, de details van de gegevensverwerking via deze dienst en de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op http://www.google.com/policies/technologies/ads/

De dienst wordt gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden met als doel ons aanbod aantrekkelijker te maken en u een prettige ervaring tijdens uw inkopen te garanderen. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen alle diensten en u vooraf te infomeren over deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens. Wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverwerkingen is artikel 6, lid 1, onder a AVG.

c) Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager om zogenaamde website-tags te beheren. Website-tags worden gebruikt om de tagging van producten van derden, zoals die op onze website, te optimaliseren, bijvoorbeeld voor het meten van het aantal bereikte gebruikers, tracking of remarketing. De Tag Manager verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering wordt uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. U vindt de gegevensbeschermingsinformatie van Google voor deze tool hier: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

9. MEER INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

a) Google Maps

We gebruiken Google Maps API om routebeschrijvingen weer te geven. Dit is een kaartservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Zodra u de subpagina's oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) verzonden naar Google-servers in de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of wanneer er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Houd er rekening mee dat met uw toestemming gegevens ook kunnen worden overgedragen naar een derde land buiten de EU/EER, dat een lager niveau van gegevensbescherming kan hebben dan dat van de EU, artikel 49, lid 1, onder a EU-AVG. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google bij het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de Google Maps-webservice volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet meer worden gebruikt. De gebruiksvoorwaarden van Google vindt u op https://policies.google.com/terms?hl=nl , de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/nl/help/terms_maps/.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de Google-website ("Google Privacy Policy"): https://policies.google.com/terms?hl=nl.

b) Google-web Fonts

Op deze website worden externe lettertypen, Google Fonts, gebruikt. Google Fonts is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De integratie van deze weblettertypen vindt plaats door het starten van een een Google-server, meestal een server van Google in de VS. Deze geeft aan de server door welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Ook het IP-adres van de browser van het apparaat van de bezoeker van deze website wordt door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op de adressen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

10. Rechten van betrokkenen

Als er gegevens over uw persoon worden verwerkt, heeft u op grond van de AVG de volgende rechten jegens de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • Recht op herroepbaarheid van toestemmingsverklaringen voor gegevensbescherming
  Op grond van artikel 7 lid 3 AVG heeft u het recht uw aan ons gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Hierdoor mogen wij de gegevensverwerking na de intrekking niet meer voortzetten in de toekomst;
 • Recht op kennisgeving
  Op grond van artikel 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, indien niet bij ons verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering;
 • Recht op informatie, rectificatie, beperking en verwijdering van gegevensverwerking
  Op grond van artikel 18 AVG heeft u het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over de gegevens die door ons zijn opgeslagen over uw persoon, hun herkomst en ontvangers, evenals het doel van de gegevensverwerking op onze website. Bovendien heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen en te beperken, voor zover de wettelijke voorwaarden aanwezig zijn.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Op grond van artikel 20 AVG U hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die aan ons zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Wij kunnen dit recht uitoefenen door een csv-export te verstrekken met uw door ons verwerkte gegevens;
 • Recht om een klacht bezwaar te maken
  U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment en met ingang voor de toekomst in te trekken door contact met ons op te nemen op de onderstaande adressen.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  Op grond van artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of de plaats van de vermeende overtreding.
 • Geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot natuurlijke personen, inclusief profilering
  U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die uw persoon op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet als de beslissing:
  • Het is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking;
  • is toegestaan op grond van wettelijke bepalingen van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om de rechten, vrijheden evenals legitieme belangen van betrokkenen te beschermen; of
  • is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

   Deze beslissingen zijn echter niet gebaseerd op specifieke categorieën persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in artikel 9, lid 1, AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a of g AVG van toepassing zijn, en er geen passende maatregelen van kracht zijn om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van betrokkene te beschermen.

   In de eerste en derde bovengenoemde gevallen implementeert de gegevensbeheerder passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, in ieder geval het recht om menselijke tussenkomst van de gegevensbeheerder te verkrijgen, om zijn mening te uiten en om de beslissing te betwisten.

11. Wijzigingen in deze kennisgeving voor gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring om een specifieke reden en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze pagina regelmatig op eventuele wijzigingen in dit beleid.