0 0

Herroepingsrecht, rechtsgevolgen bij uitoefening van het herroepingsrecht

1. Herroepingsrecht

De koper heeft het recht, als hij een consument is, om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop de koper of een door hem benoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in eigendom heeft genomen of gekregen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de verkoper door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) informeren over zijn beslissing tot herroeping van dit contract. Hij kan daarvoor het modelformulier voor herroeping gebruiken dat bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd, maar dit is niet verplicht.

Om een beroep te doen op de herroepingstermijn, volstaat het dat de koper een kennisgeving van het beroep op het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

2. Gevolgen van het herroepen

Als de koper dit contract herroept, moet de verkoper aan hem alle betalingen terugbetalen die hij van hem heeft ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de koper voor een andere leveringswijze dan de meest gunstige standaardlevering die door de verkoper wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van herroeping van dit contract door de koper is ontvangen door de verkoper. Voor deze terugbetaling gebruikt de verkoper hetzelfde betaalmiddel dat door de koper in de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij anders overeengekomen door de koper. In geen geval worden voor de koper kosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht. De verkoper kan het terug te betalen bedrag weigeren te betalen totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang wat zich het eerst voordoet.

De koper moet de goederen onmiddellijk terugsturen of overhandigen aan de verkoper en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop hij de verkoper op de hoogte brengt van de herroeping van dit contract. De termijn wordt gegarandeerd als de koper de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. De koper draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. In het geval van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, d.w.z. zogeheten expeditiegoederen, bedragen de maximale kosten hiervoor ongeveer € 150,00.

De koper is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen of de werking ervan.


Model-herroepingsformulier


Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en zend het terug.

Aan:

OPITEC België BV, Boomsesteenweg 690, 2610 Wilrijk, e-mail: info@opitec.be

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het uitvoeren van de volgende diensten (*)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________


Besteld op (*): _______________ ontvangen op (*): ______________

Naam consument(koper) : __________________________________________

Adres consument(koper) : __________________________________________


_____________________________
Handtekening consument(koper) (alleen bij schriftelijke mededeling)


Datum: __________________

______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


3. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

  1. Die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op maat gemaakt) van de consument(koper)
  2. Die duidelijk van persoonlijke aard zijn
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  4. Voor audio – en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument(koper) de verzegeling heeft verbroken.


Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

Voor het afdrukken of openen van de PDF-documenten heeft u het (gratis) programma Adobe Reader (klik hier) nodig.