0 0

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Opitec België B.V., versie 2022, B2B en B2C

Voor de Nederlandse voorwaarden zie www.opitec.nl

§ 1 Toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de verkoper Opitec België BV, Boomsesteenweg 690, 2610 Wilrijk, en de betreffende koper. Elke door de verkoper gesloten overeenkomst op grond waarvan de verkoper verplicht is goederen en diensten aan de koper te leveren, moet worden opgevat als een contractuele relatie. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de koper uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de verkoper. Verder bevestigt de koper hiermee dat hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
Kopers kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn. Een consument is elke natuurlijke persoon die een (rechts)handeling verricht voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (artikel 6:230g lid 1 sub a BW). Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader zijn van handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt (artikel 6:230g lid 1 sub b BW).
De eigen voorwaarden van de koper worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard, tenzij anders is overeengekomen.

§ 2 Onderwerp van de overeenkomst

Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen door de verkoper aan de koper op de website https://www.opitec.be, in het bijzonder de verkoop van benodigdheden voor ambacht en knutselartikelen. Levering vindt alleen plaats binnen België.

Lichte afwijkingen in het geleverde product ten opzichte van de aangeboden producten op de website, betreffende kleur, structuur en verwerking van de artikelen, kunnen zich voordoen en brengen geen consequenties met zich mee. Accessoires en decoratieve artikelen die op productafbeeldingen worden getoond, maken geen deel uit van het assortiment, tenzij de producten expliciet in de catalogus dan wel het online assortiment zijn opgenomen.

De minimale bestelwaarde voor elk artikel met een speciale maat of op maat gemaakt product is €25,-. Bij speciale afmetingen en maatwerkproducten kunnen afmetingsverschillen tot 1 mm voorkomen.

§ 3 Sluiten overeenkomst

De koper kan goederen bestellen in de online winkel van de verkoper door ofwel met zijn persoonsgegevens een klantaccount aan te maken ofwel als gast af te rekenen. Vervolgens kan hij goederen in het virtuele winkelwagentje verzamelen. Tot slot kan de koper, indien alle benodigde producten zijn verzameld in het winkelwagentje, het geautomatiseerde bestelproces in de online winkel van de verkoper doorlopen en afronden (zie paragraaf 4).

Het koopcontract tot stand op het moment dat de consument op de laatste bestelknop klikt (laatste knop in het bestelproces).Na afronding van de bestelling door de koper stuurt de verkoper een geautomatiseerde ontvangstbevestiging naar het e-mailadres van de koper, waarin de bestelling van de koper nogmaals wordt vermeld.

Bij betaling met creditcard en iDEAL komt het tijdstip van betaling overeen met het tijdstip van de bestelling.

Voor het afsluiten van het contract wordt de Nederlandse taal gebruikt. De tekst van het contract wordt niet opgeslagen door de verkoper en kan niet meer worden opgeroepen nadat het bestelproces is voltooid. De koper kan de bestelgegevens echter onmiddellijk voor verzending opslaan of afdrukken met behulp van de functies van zijn browser en ontvangt na de bestelling een e-mail waarin zijn bestelling opnieuw wordt vermeld.

§ 4 Technische stappen voor sluiten overeenkomst en correctie van invoerfouten

Om met een klantenaccount een bestelling te plaatsen in de online winkel van de verkoper doorloopt de gebruiker de volgende technische stappen:

 1. De koper selecteert de gewenste artikelen en het aantal uit het productoverzicht en voegt deze toe aan zijn winkelwagen via de knop "Toevoegen aan winkelwagen"
 2. Nadat de koper alle gewenste artikelen heeft geselecteerd, kan hij deze in een overzicht weergeven door op de "winkelwagen" te klikken en wijzigingen door te voeren, zoals artikelen verwijderen of het aantal artikelen wijzigen
 3. Door in de winkelwagen te klikken op "Doorgaan naar uw adressen" kan de koper na invoer van zijn gebruikersnaam en wachtwoord het leveringsadres selecteren
 4. Door te klikken op "Doorgaan naar betaalmethode" kan de koper de gewenste betaalmethode selecteren
 5. Door te klikken op "Doorgaan met controleren" krijgt de koper alle gegevens van zijn bestelling opnieuw te zien en kan hij deze controleren
 6. Door te klikken op "Koop nu" doet de koper een bindend aanbod om de artikelen in de winkelwagen te kopen
 7. Als de koper de betaalmethode creditcard of iDEAL heeft gekozen, wordt hij in de betalingsomgeving gevraagd om zijn creditcardgegevens in te voeren of doorgestuurd te worden naar zijn bank om de betaling uit te voeren
 8. Het koopcontract tot stand op het moment dat de consument op de laatste bestelknop klikt (laatste knop in het bestelproces).
 9. De koper krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging die eveneens per e-mail wordt verzonden en een orderbevestiging.

Om als gast een bestelling te plaatsen in de online winkel van de verkoper doorloopt de gebruiker de volgende technische stappen:

 1. De koper selecteert de gewenste artikelen en het aantal uit het productoverzicht en voegt deze toe aan zijn winkelwagen via de knop "Toevoegen aan winkelwagen"
 2. Nadat de koper alle gewenste artikelen heeft geselecteerd, kan hij deze in een overzicht weergeven door op de "winkelwagen" te klikken en wijzigingen door te voeren, zoals artikelen verwijderen of het aantal artikelen wijzigen
 3. Door in de winkelwagen te klikken op "Doorgaan naar uw adressen" kan de koper de optie "Bestellen als gast" kiezen door op de betreffende knop te klikken, waarna in het volgende venster naam, adres, contactgegevens en geboortedatum in moeten worden gevuld
 4. Door te klikken op "Doorgaan naar betaalmethode" kan de koper de gewenste betaalmethode selecteren
 5. Door te klikken op "Doorgaan met controleren" krijgt de koper alle gegevens van zijn bestelling opnieuw te zien en kan hij deze controleren
 6. Door te klikken op "Koop nu" doet de koper een bindend aanbod om de artikelen in de winkelwagen te kopen
 7. Als de koper de betaalmethode creditcard of iDEAL heeft gekozen, wordt hij in de betalingsomgeving gevraagd om zijn creditcardgegevens in te voeren of doorgestuurd te worden naar zijn bank om de betaling uit te voeren
 8. Het koopcontract tot stand op het moment dat de consument op de laatste bestelknop klikt (laatste knop in het bestelproces).
 9. De koper krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging die eveneens per e-mail wordt verzonden en een orderbevestiging.

De koper kan zijn bestelgegevens voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling corrigeren met de "Wijzigen"-links op de overzichtspagina van de bestelling. De koper kan zijn bestelgegevens ook corrigeren door terug te navigeren naar de afzonderlijke bestelstappen via de “Terug”-knop van zijn internetbrowser of door te klikken op de afzonderlijke bestelstappen die in het bovenste gedeelte van de onlineshop worden weergegeven. Na het plaatsen van de bestelling is het niet meer mogelijk de gegevens te wijzigen.

§ 5 Prijs, verzendkosten, levering en overmacht

Alle vermelde prijzen zijn brutoprijzen in euro’s, vermeerderd met eventuele verpakkings- en verzendkosten. De verzendkosten bedragen €6,50 bij bestellingen tot €150,- bij bestellingen boven de €150,- is de bezorging gratis. Deze kosten kunnen in de onlineshop worden opgevraagd via het kopje Levering en verzending en zijn terug te vinden in de prijsopgave in het virtuele winkelwagentje. Verkoper is gerechtigd de verzendkosten tussentijds aan te passen.

De verkoper verbindt zich ertoe de goederen onmiddellijk na het sluiten van het koopcontract naar de koper te sturen per post of via een vervoerder na het sluiten van het koopcontract en, bij vooruitbetaling, na volledige betaling van de koopprijs.

Verzending en levering geschieden steeds voor risico en rekening van de koper, tenzij de koper een consument is. Op verzoek van de koper is de verkoper gerechtigd, maar niet verplicht, de bestelde goederen op kosten van de koper te verzekeren.

De levertijd voor verzending naar België bedraagt vier tot zes werkdagen. Bij speciale afmetingen of op maat gemaakte producten geldt een levertijd van acht tot veertien werkdagen en bij omvangrijke artikelen die door een expediteur moeten worden bezorgd, bedraagt de levertijd twee tot zes weken.

In geval van overmacht en/of andere onvoorziene belemmeringen die buiten de macht van de verkoper liggen (bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsconflicten, in het bijzonder stakingen of soortgelijke omstandigheden die een aanzienlijke impact hebben op de productie van het te leveren product of leveringen door onderaannemers, moeilijkheden bij de aankoop van materialen, speciale verzoeken van de klant etc.), wordt de leveringstermijn in redelijke mate verlengd.

Indien een besteld artikel niet beschikbaar is omdat de verkoper buiten zijn schuld om niet door zijn leverancier bevoorraad kan worden, ondanks diens contractuele verplichting, heeft hij het recht om het contract te ontbinden. In dit geval zal de verkoper de koper onmiddellijk informeren dat de bestelde goederen niet langer beschikbaar zijn en zal hij de eventueel reeds betaalde vergoeding onverwijld terugbetalen.

§ 6 Herroepingsrecht en rechtsgevolgen bij uitoefening van het herroepingsrecht

6.1 Herroepingsrecht

Indien de koper een consument is, heeft hij het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de koper of een door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is de (laatste) zaak in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de verkoper op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post of e-mail verzonden brief) van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Hij kan het modelformulier voor herroeping gebruiken dat op de website, en als bijlage (zie bijlage 1) bij deze algemene voorwaarden, beschikbaar is, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de koper de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het moment van ontvangst is voor de uitoefening aldus doorslaggevend.

6.2 Gevolgen van herroeping

Indien de koper de overeenkomst herroept, is de verkoper hem alle van hem te ontvangen betalingen verschuldigd, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de koper voor een andere leveringswijze dan de meest gunstige standaardlevering die door de verkoper wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de verkoper de kennisgeving van de herroeping van dit contract door de koper heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt de verkoper het betaalmiddel dat de koper ook bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de koper. Voor deze terugbetaling zullen aan de koper in geen geval kosten in rekening worden gebracht aan de koper.

De verkoper mag terugbetaling weigeren totdat de goederen aan hem zijn teruggezonden of de koper het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De koper moet de goederen zonder onnodige vertraging terugsturen of overhandigen aan de verkoper, in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop hij de verkoper op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract. Hieraan wordt voldaan als de koper de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De koper draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen (artikel 6:230s lid 2 BW). Bij goederen die niet als pakket verzonden kunnen worden, zgn. expeditie goederen, worden de kosten hiervoor geschat op maximaal circa € 150,-.

De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen (art. 6:230s lid 3 BW).

6.3 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Op grond van artikel 6:230p BW is het herroepingsrecht niet van toepassing op onder andere de volgende consumentenovereenkomsten:

 1. Overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (sub f onder 1)
 2. Overeenkomsten voor de levering van goederen die naar hun aard na levering onherroepelijk met andere goederen zijn vermengd (sub f onder 4)
 3. Overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking waarvan de verzegeling na levering is verbroken (sub f onder 6)

§ 7 Aansprakelijkheid

De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verkoper, het frauduleus verzwijgen van gebreken, voor vorderingen op grond van de wet in het kader van productaansprakelijkheid en voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op naleving waarvan de koper rechtmatig kan vertrouwen, is de verkoper aansprakelijk voor schade beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade die typerend is voor het contract, op voorwaarde dat dit is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid. De wettelijke voorschriften, die de verkoper buiten schuld aansprakelijk stellen voor bepaalde handelingen of nalatigheden, zijn echter onverkort van toepassing.

De verkoper is niet aansprakelijk voor andere schade indien deze is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid van de verkoper, een wettelijk vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent.

Het bepaalde in §7 is niet van toepassing op consumenten. Consumenten hebben recht op schadevergoeding conform de wet.

§ 8 Garantie

De verkoper is in beginsel aansprakelijk voor gebreken aan de goederen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het kooprecht (artikel 7:17 e.v. BW).

De garantieperiode van de rechten uit artikel 7:21 BW is één jaar vanaf de levering van de bestelde goederen aan de koper als de koper geen consument is. De verkorte garantieperiode is niet van toepassing op vorderingen van de koper waarvoor de verkoper onbeperkt aansprakelijk is. Voor consumenten geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Als de koper geen consument is, heeft de verkoper het recht om te kiezen tussen herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak in overeenstemming met artikel 7:21 lid 1 BW.

De koper dient de bestelde goederen onmiddellijk na aflevering te controleren. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de volledigheid van de goederen en hun functionaliteit. Gebreken die worden geconstateerd of zonder meer kunnen worden vastgesteld, dienen binnen een redelijke termijn aan de verkoper te worden gemeld. Om gebruik te kunnen maken van de wettelijke garantie dient de koper een gedetailleerde beschrijving van het gebrek toe te voegen. Indien de koper nalaat de gebreken te melden aan de verkoper worden de goederen geacht aan de verwachtingen te voldoen, tenzij sprake is van een gebrek dat niet aan het licht is gekomen tijdens de eerste inspectie.

Gebreken aan de zaken die bij een deugdelijke inspectie niet konden worden geconstateerd, dienen binnen een redelijke termijn (twee maanden is tijdig, artikel 7:23 lid 1 BW) na ontdekking aan de verkoper te worden gemeld,; anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, zelfs met het oog op dit gebrek.

§ 9 Betalingsvoorwaarden, verzuim en eigendomsvoorbehoud

De koopprijs is onmiddellijk na het sluiten van de koopovereenkomst verschuldigd. De koper kan ervoor kiezen om te betalen met creditcard, vooruitbetaling/bankoverschrijving, iDEAL of op rekening. De verkoper heeft het recht om in individuele gevallen vooruitbetaling te eisen.

Indien de koper geen consument is, is hij in verzuim indien hij niet binnen veertien dagen na de vervaldag van de factuur heeft betaald. Ook de consument is binnen veertien dagen na de vervaldag in verzuim indien hij op de factuur of het betalingsverzoek op de hoogte is gesteld van dit gevolg.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij commerciële handelstransacties gaat de eigendom van de gekochte goederen pas van de verkoper op de koper over wanneer de koper alle vorderingen uit de zakelijke relatie met de verkoper heeft voldaan (uitgebreid eigendomsvoorbehoud).

De verkoper behoudt zich het recht voor om hogere (standaard)schadevergoedingen te eisen, veroorzaakt door vertraging, en deze van de koper te vorderen.

§ 10 Cadeau- en kortingsbonnen

Cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd; per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld. De termijn voor het inwisselen van een cadeaubon is gebaseerd op de reguliere verjaringstermijn van vijf jaar. De verjaringstermijn gaat in aan het einde van het jaar waarin de cadeaubon is uitgegeven. De kwantumkorting blijft onaangetast.

Kortingsbonnen, uitgegeven door de verkoper aan zijn klanten, kunnen niet worden gecombineerd met een bestaande kortingsactie. Een combinatie van kortingsbonnen met cadeaubonnen is eveneens uitgesloten. Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld. De termijn voor het inwisselen van een kortingsbon wordt individueel door de verkoper bepaald. Een kortingsbon kan slechts eenmaal verzilverd worden.

§ 11 Gegevensbescherming

De koper wordt erop gewezen dat zijn persoonsgegevens, die nodig zijn voor de bestelling en orderverwerking, door de verkoper worden opgeslagen en verwerkt op gegevensdragers. Een overdracht van de gegevens aan derden voor andere doeleinden (bijv. reclamedoeleinden) is echter verboden. De koper kan verdere details, inclusief zijn rechten als betrokkene, vinden in de privacyverklaring van de verkoper.

§ 12 Online (alternatieve) geschilbeslechting

De Europese Commissie biedt een online portaal voor geschillenbeslechting aan (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Indien de koper een consument is woonachtig in de Europese Unie is het mogelijk om via dit platform geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten buitengerechtelijk te beslechten.

De verkoper is niet verplicht en principieel niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten. Als uitgangspunt worden eventuele geschillen afgehandeld voor de bevoegde rechterlijke instantie.

§ 13 Slotbepalingen

Op alle koopovereenkomsten, inclusief deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing. Indien de koper een consument is, geldt dit slechts voor zover aan de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft niet wordt afgedaan. Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen. De website van Opitec geeft de actuele prijzen weer.

Bijlage 1 – Model herroepingsformulier


Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan:

Opitec België BV, Boomsesteenweg 690, 2610 Wilrijk,
E-Mail: info@opitec.be

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het met mij/ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________


Besteld op (*): _______________    ontvangen op (*): ______________

Naam consument(en):     __________________________________________

Adres consument(en):     __________________________________________

_____________________________
Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

Datum: __________________

______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.