0 0
Deze onlineshop maakt gebruik van cookies voor een optimale winkelbelevenis. Hierbij wordt bijvoorbeeld sessie-informatie of de taalinstelling opgeslagen op uw computer. Zonder cookies is de functionele omvang van de onlineshop beperkt. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u hier klikken.

Algemene Verkoop- ,leverings – en betalingsvoorwaarden van OPITEC België BV

Voor de Nederlandse voorwaarden zie www.opitec.nl

§ 1 Toepassingsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden bepalen uiteindelijk de contractuele relatie tussen de verkoper OPITEC België BV, Boomsesteenweg 690, 2610 Wilrijk en de betreffende koper. Onder contractuele relatie wordt verstaan elke afsluiting van een contract van de verkoper op basis waarvan de verkoper verplicht is om goederen en diensten aan de koper te leveren. Door een bestelling te plaatsen, bevestigt de koper uitdrukkelijk dat hij deze Algemene Voorwaarden van de verkoper heeft gelezen en aanvaard. Hij bevestigt ook dat hij ten minste 18 jaar oud is.
Kopers kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn. Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet zijn toe te schrijven aan commerciële noch hun onafhankelijke beroepsactiviteiten. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die een rechtshandeling uitvoert voor de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
Eigen voorwaarden van de koper worden hierbij tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.

§ 2 Onderwerp van de overeenkomst

Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen door de verkoper aan de koper. Levering vindt alleen plaats binnen Be.
Lichte afwijkingen van de getoonde producten in kleur, structuur en verwerking van de artikelen zijn nadrukkelijk voorbehouden. De accessoires op de productafbeeldingen en decoratieve artikelen maken geen deel uit van het assortiment, tenzij ze uitdrukkelijk zijn inbegrepen in het product.
Bij speciale afmetingen en op maat gemaakte producten kunnen afmetingsverschillen tot ca. 1 mm voorkomen.

§ 3 Afsluiten contract

De koper kan telefonisch, per fax, per e-mail, per brief of met behulp van het bestelformulier uit de catalogus of in de online-winkel van de verkoper een bestelling plaatsen. In het geval van een bestelling per e-mail, brief, telefoon, fax of via de online-winkel wordt het koopcontract afgesloten zodra de koper een orderbevestiging per e-mail ontvangt.
Voor het afsluiten van het contract wordt de Belgische taal gebruikt.

§ 4 Contractafwikkeling, prijs, verzendkosten, levering

De prijs en eventuele kostenberamingen zijn inclusief BTW voor zowel Nederland als België, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen transportkosten.
Prijzen in de catalogus zijn mogelijk niet meer actueel. De website van Opitec geeft de actuele prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de gevolgen daarvan voor rekening van de (ondernemer)koper blijven.
De bijkomende verzendkosten zijn voor rekening van de koper vanaf de vestigingsplaats van de verkoper. Vanaf 150.- euro worden er geen verzendkosten berekend. Tot 150, - euro zijn de verzendkosten 6,50 euro.
De verkoper verbindt zich ertoe de goederen naar de koper te verzenden per pakketpost of met een transportbedrijf onmiddellijk na het sluiten van de koopovereenkomst.
Het risico van beschadiging of vermissing berust bij Opitec tot op het moment van levering.
De levertijd voor verzending is ca. 5 werkdagen. De levertijd bedraagt tot 5 weken voor speciale afmetingen of op maat gemaakte producten.
Indien een besteld artikel niet beschikbaar is omdat de verkoper buiten zijn schuld om niet door zijn leverancier bevoorraad kan worden, ondanks diens contractuele verplichting, heeft hij het recht om het contract te beëindigen. In dit geval zal de verkoper de koper onmiddellijk meedelen dat de bestelde goederen niet meer beschikbaar zijn en de eventueel al betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetalen.

§ 5 Herroepingsrecht, rechtsgevolgen bij uitoefening van het herroepingsrecht

5.1 Herroepingsrecht

De koper heeft het recht, als hij een consument is, om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop de koper of een door hem benoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in eigendom heeft genomen of gekregen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de verkoper door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) informeren over zijn beslissing tot herroeping van dit contract. Hij kan daarvoor het modelformulier voor herroeping gebruiken dat bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd, maar dit is niet verplicht.
Om een beroep te doen op de herroepingstermijn, volstaat het dat de koper een kennisgeving van het beroep op het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

5.2 Gevolgen van het herroepen

Als de koper dit contract herroept, moet de verkoper aan hem alle betalingen terugbetalen die hij van hem heeft ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de koper voor een andere leveringswijze dan de meest gunstige standaardlevering die door de verkoper wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van herroeping van dit contract door de koper is ontvangen door de verkoper. Voor deze terugbetaling gebruikt de verkoper hetzelfde betaalmiddel dat door de koper in de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij anders overeengekomen door de koper. In geen geval worden voor de koper kosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht. De verkoper kan het terug te betalen bedrag weigeren te betalen totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang wat zich het eerst voordoet.
De koper moet de goederen onmiddellijk terugsturen of overhandigen aan de verkoper en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop hij de verkoper op de hoogte brengt van de herroeping van dit contract. De termijn wordt gegarandeerd als de koper de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. De koper draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. In het geval van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, d.w.z. zogeheten expeditiegoederen, bedragen de maximale kosten hiervoor ongeveer € 150,00.
De koper is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen of de werking ervan.

Model-herroepingsformulier


Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en zend het terug.

Aan:

OPITEC België BV, Boomsesteenweg 690, 2610 Wilrijk, e-mail: info@opitec.be

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het uitvoeren van de volgende diensten (*)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Besteld op (*): _______________    ontvangen op (*): ______________

Naam consument(koper) :     __________________________________________

Adres consument(koper) :     __________________________________________

_____________________________
Handtekening consument(koper)  (alleen bij schriftelijke mededeling)

Datum: __________________
______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5.3 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

  • Die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op maat gemaakt) van de consument(koper)
  • Die duidelijk van persoonlijke aard zijn
  • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • Voor audio – en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument(koper) de verzegeling heeft verbroken.


§ 6 Aansprakelijkheid

Voor schade die direct voortvloeit uit de door Opitec verkochte en geleverde zaken of diensten, is Opitec behoudens bewezen opzet of grove schuld slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze zaken zijn geleverd.
Voor schade zoals, maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade die indirect gevolg is van de door Opitec geleverde zaken is Opitec behoudens bewezen opzet of grove schuld slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Opitec ter zake van deze schade uitkeert.
Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consument(koper) tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet.

§ 7 Garantie

De garantieperiode geldt voor 1 jaar vanaf de levering van de bestelde goederen aan de koper.
De verkoper heeft het recht om te kiezen tussen het verhelpen van het gebrek of de latere levering van een artikel zonder gebreken.
De koper dient de bestelde goederen onmiddellijk na levering te controleren. Dit geldt in het bijzonder voor de volledigheid van de goederen en hun respectievelijke functionaliteit. Gebreken die worden ontdekt of gemakkelijk kunnen worden vastgesteld, moeten onverwijld aan de verkoper worden gemeld. Er moet een gedetailleerde beschrijving van het defect worden toegevoegd. Als de koper geen mededeling doet, worden de goederen geacht te zijn aanvaard, tenzij het gebrek tijdens de controle niet kon worden vastgesteld.
Gebreken aan goederen die niet konden worden vastgesteld in het kader van goede inspectie als gevolg van het vorige lid, moeten onmiddellijk na het ontdekken daarvan aan de verkoper worden gemeld, voor zover het een wederzijdse commerciële transactie betreft, anders worden de goederen beschouwd als goedgekeurd, ook in het licht van dit gebrek.

§ 8 Betalingsvoorwaarden, verzuim en eigendomsvoorbehoud

De koopprijs is direct na het afsluiten van het koopcontract verschuldigd. De betaling vindt plaats per factuur. Voor bestellingen in de online-winkel van de verkoper heeft de koper de mogelijkheid om te kiezen voor betaling via creditcard of Ideal/Mister Cash.
Bij een bedrag vanaf 75 euro voor een eerste particuliere bestelling, behoudt Opitec zich het recht voor een aanbetaling te vragen.
De verkoper behoudt zich het recht voor, als de koper ervoor kiest om op rekening te kopen als betaalmethode en kredietcontrole tot een negatief resultaat leidt, ook vooruitbetaling te eisen.
De koper is in gebreke als hij niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald. De verkoper behoudt zich het recht voor om een hogere schade als gevolg van het in gebreke blijven, te bewijzen en die te verhalen op de koper.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.
Bij transacties gaat de eigendom van de gekochte goederen pas over van de verkoper op de koper wanneer de koper alle vorderingen uit de relatie met de verkoper heeft voldaan (uitgebreid eigendomsvoorbehoud).
Als het eigendomsvoorbehoud van een verkoper voor een product gekocht in een transactie vervalt door wederverkoop, verbinding of verwerking van de gekochte goederen door de koper, zal het nieuwe goed of de claim die voortvloeit uit één van de aangegeven acties (uitgebreid eigendomsvoorbehoud) het gekochte goed vervangen.

§ 9 Geschenken- en kortingsbonnen

Meerdere cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd. Een combinatie met kortingsbonnen is ook uitgesloten. Per bestelling kan er slechts één cadeaubon worden ingewisseld. De tijdslimiet voor het verzilveren van de cadeaubon is gebaseerd op de reguliere verjaringstermijn van drie jaar. Daarbij begint de verjaringstermijn aan het einde van het jaar waarin de cadeaubon is uitgegeven. De volumekorting blijft ongewijzigd.
Kortingsbonnen die door de verkoper aan zijn klanten zijn verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd met een volumekorting. Een combinatie met cadeaubonnen is ook uitgesloten. Per bestelling kan er slechts één kortingsbon worden ingewisseld. De tijdslimiet voor het verzilveren van de kortingsbon wordt individueel door de verkoper bepaald. De kortingsbon kan eenmaal tot de tijdslimiet van het verzilveren worden verzilverd.

§ 10 Gegevensbescherming

De koper wordt erop gewezen dat zijn persoonsgegevens, die nodig zijn voor de bestelling en de orderverwerking, door de verkoper worden opgeslagen en verwerkt op gegevensdragers. Het doorgeven van gegevens aan derden voor andere doeleinden (bijvoorbeeld reclamedoeleinden) vindt uitdrukkelijk niet plaats.
Meer informatie, ook over de rechten van de betrokkenen, is te vinden in de informatie over privacyverklaring in deze catalogus.

§ 11 Slotbepalingen

Op alle overeenkomsten gesloten door of met Opitec is Belgische recht van toepassing.
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


Prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen, de website van Opitec geeft de actuele prijzen.